Willebroekse Kajak Klub Hazewinkel

Contact Webmaster

MENU

       Startpagina

       Algemeen
          Wie zijn wij ?
          Waar zijn wij ?
          Hoe ons contacteren ?
          Het klubhuis
          Aktiviteitenkalender
          Lidgeld
          Raad van Bestuur
          Jeugdbestuur
          Statuten
          Reglement Inwendige Orde
          GDPR
          Vrijwilligerswerk
          Markante gebeurtenissen          

          

          

Reglement van Inwendige Orde

Algemeen

Dit Reglement van Inwendige Orde werd opgesteld om de werking van de Club toe te lichten en het correcte gebruik van de installaties en de materialen te omschrijven.

De Clubleden hebben de plicht te waken over het goede behoud van het algemeen bezit. Zo nodig moeten zij er het toezicht op verzekeren en eigenhandig tussenbeide komen zo zij grote nalatigheden vaststellen.

Om de goede werking, de goede faam en het slagen van zijn organisatie te verzekeren verwacht de Club van de Clubleden een sportieve en broederlijke verstandhouding, vriendelijkheid, orde, tucht en het stipt naleven van dit reglement, aangenomen door de Algemene Vergadering.

De Club

Artikel 1
De Willebroekse Kajak Klub Hazewinkel is een vzw en gedraagt zich conform de wetten van 27 juni 1921 en van 2 mei 2002 op de Verenigingen zonder winstoogmerk en overeenkomstig haar eigen Statuten van 19 april 2007.
Artikel 2
Het doel van de Willebroekse Kajak Klub Hazewinkel is: het beoefenen van de kajak-, de kano- en alle andere peddelsporten in al hun aspecten te bevorderen door, onder meer :
  1. het inrichten en begeleiden van trainingen en initiatiesessies, zowel theoretisch als praktisch;
  2. het inrichten en deelnemen aan recreatieve toervaarten, zowel één- als meerdaagse tochten, zowel in België als in het buitenland;
  3. het inrichten en deelnemen aan wedstrijden in alle verschillende disciplines van de kajak-, kano- en andere peddelsporten.
Ingevolge deze verscheidenheid kunnen verschillende afdelingen tot stand komen. Voor elke afdeling zal een afgevaardigde aangeduid worden die de belangen ervan behartigt. Deze neemt deel aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur
Artikel 3
De Club wordt bestuurd door de Raad van Bestuur.
Artikel 4
De Raad van Bestuur is belast met het algemeen bestuur der Club, bepaalt de bevoegdheden der afdelingen en past de bestaande reglementen toe. Alle gevallen die zich voordoen en niet in de reglementen voorzien zijn, worden door de Raad van Bestuur onderzocht en geregeld. Zijn uitspraak is beslissend.
Artikel 5
De Raad van Bestuur vergadert naargelang de noodwendigheden, op vordering van de Voorzitter, of van 1/3 van haar leden.
De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen maar zijn slechts geldig als tenminste 1/2 van de Raad van Bestuur aanwezig is.
Artikel 6
Een lid van de Raad van Bestuur, dat drie achtereenvolgende vergaderingen verzuimt bij te wonen, zonder zich te laten verontschuldigen, zal als ontslagnemend bestuurslid aanzien worden.

De Leden

Artikel 7
De vereniging bestaat enerzijds uit actieve leden, dit zijn leden betrokken bij het bestuur van de vereniging, en anderzijds uit toegetreden leden, dit zijn leden die alleen betrokken zijn bij de activiteiten van de vereniging. Voor de leesbaarheid van onderhavig Reglement van Inwendige Orde worden beide groepen van leden hierna samen “de Clubleden” genoemd. Alleen de actieve leden hebben stemrecht op de Algemene Vergadering.
Artikel 8
Personen onder de 18 jaar, die lid wensen te worden zullen een schriftelijke toestemming van hun ouders bij het inschrijvingsformulier voegen.
Artikel 9
Alle varende Clubleden MOETEN KUNNEN ZWEMMEN en bevestigen dit schriftelijk door het ondertekenen van het aanvraagformulier voor hun lidmaatschap. Het aanvraagformulier moet ondertekend zijn door 2 leden van de Raad van Bestuur.
Het dragen van een zwemvest is verplicht voor alle beginners en wordt sterk aanbevolen voor alle vaarders, zeker bij individueel varen.
Artikel 10
Alle Clubleden moeten bij hun toetreding het NKV-medisch attest afleveren, ingevuld en ondertekend door een arts. Omwille van de verzekering moet het attest om de 5 jaar vernieuwd worden.
Wedstrijdvaarders moeten ieder jaar een nieuw attest inleveren om hun wedstrijdvergunning te bekomen.
Artikel 11
De Clubleden dienen hun lidgeld te vereffenen uit eigen beweging vóór 1 januari van het lopend jaar, door overschrijving of storting op de rekening van de club.
Het Lidgeld bestaat, tenzij anders vermeld, uit het Lidgeld aan de Club en, indien van toepassing de vergoeding voor het gebruik van een clubboot en/of het bergen van een eigen boot in de botenloods.
Na 1 februari zal een herinnering gestuurd worden. Na 1 maart wordt hij/zij als lid geschrapt en verliest alle rechten.
Door het betalen van hun Lidgeld zijn de Clubleden automatisch aangesloten bij de verplichtte verzekering van het Nederlandstalig Kanoverbond(NKV).
Artikel 12
Alleen de Clubleden hebben toegang tot de clubaccommodaties.
Elk lid heeft het recht familieleden, vrienden of kennissen uit te nodigen tot een bezoek –alleen vaaractiviteiten op het water, op voorwaarde dat het Lid deze persoonlijk op het water vergezelt en de bezoeker verklaart te kunnen zwemmen. De Clubleden zijn verantwoordelijk voor hun bezoekers. Het dragen van een zwemvest is verplicht.

Wedstrijdvaren

Artikel 13
De opleiding van wedstrijdvaarders is toevertrouwd aan de Trainer, die deel uitmaakt van de Raad van Bestuur De Trainer neemt de algemene leiding op zich en kan zich laten bijstaan.
Artikel 14
De kandidaat-wedstrijdvaarders verbinden zich vrijwillig tot het wedstrijdvaren. Zij hebben zich als dan te gedragen naar het sportreglement van het Koninklijk Belgisch Kanoverbond. Tijdens de officiële wedstrijden dragen de wedstrijdvaarders de voorgeschreven wedstrijdkledij met Clubkenteken.
Artikel 15
Alleen de Clubleden die in het bezit zijn van een wedstrijdvergunning mogen deelnemen aan de wedstrijden.

Hiervoor dienen zij aan volgende voorwaarden te voldoen :
  1. vóór 1 januari een aanvraag doen aan de Sportsecretaris
  2. met gunstig gevolg een jaarlijks medisch onderzoek ondergaan.
  3. de bijdragen voor de wedstrijdvergunning betaald hebben.
Artikel 16
De Raad van Bestuur beslist over de deelneming van een lid aan de officiële wedstrijden, georganiseerd onder de reglementen van het Koninklijk Belgisch Kanoverbond en internationale wedstrijden onder de reglementen van het ICF.
Artikel 17
De inschrijvingen voor de wedstrijden gebeuren door de Sportsecretaris. Boeten opgelopen door het niet naleven van de inschrijving moeten door de betrokken vaarder betaald worden.
Artikel 18
De trainer heeft de beschikking over het wedstrijdmateriaal, eigendom van de vereniging. De beslissingen van de Trainer voor het gebruiken van het wedstrijdmateriaal zijn bindend voor elke vaarder.

Clubaccommodatie

Artikel 19
De clubaccomodatie omvat een botenloods, kleedkamers, een clubhuis, een botenwagen en sanitaire installaties. Het dagelijks beheer van deze accommodaties is toevertrouwd aan de Materiaalmeesters Clubhuis en Botenloods en gedeeltelijk aan het Bloso.
Artikel 20
De uurroosters voor de toegang tot de botenloods en het clubhuis worden vastgelegd door de Raad van Bestuur naargelang het seizoen en de noodwendigheden en zijn te raadplegen op de toegangsdeuren en op de website.
Artikel 21
De kleedkamers zijn alleen toegankelijk voor de Clubleden.
Het is de dames-Clubleden niet toegelaten gebruik te maken van heren kleedkamers en omgekeerd.
De sanitaire installaties dienen rein te worden gehouden en het warmwater verbruik dient beperkt te worden.
Artikel 22
De Clubleden waken erover dat, indien zij als laatste de loods of de installaties verlaten of alle afval opgeruimd is, de lichten gedoofd worden en de deuren gesloten worden. Ieder dient eraan mee te werken om de eigendommen van de Club en de Clubleden te beschermen.

Botenloods

Artikel 23
Alleen clubboten en boten eigendom van de Clubleden mogen in de botenloods berging vinden. De boten moeten op de plaats gelegd worden aangeduid door de Materiaalmeester. De clubpaddels dienen in een daarvoor voorzien rek geplaatst te worden.
Artikel 24
Elke privéboot moet de naam van de eigenaar dragen.
Om verwisseling en verlies tegen te gaan raden we de Clubleden aan hun privé paddels, zitjes en ander toebehoren ook van hun naam te voorzien. De Materiaalmeester kent de ligplaats toe in samenspraak met de Penningmeester en waakt op de toepassing van dit artikel.
Artikel 25
De eigenaar betaalt voor de bootberging een supplementaire vergoeding aan de Club.
Een sleutel van de toegangsdeur van de Botenloods kan tegen betaling bekomen worden bij de Materiaalmeester. Het is verboden kopieën van de sleutel te maken of te verspreiden. Misbruik wordt bestraft door het afnemen van de sleutel(s) en een onmiddellijke schorsing. De Raad van Bestuur beslist over de definitieve sanctie. Gebruik van kopieën door niet-clubleden worden aangegeven bij de lokale politie.

Een Clublid dat met zijn persoonlijke sleutel de botenloods opent is ook verantwoordelijk voor het terug afsluiten ervan bij het verlaten.
In het algemeen belang van alle Clubleden en ter bescherming van het aanwezige materiaal kan de Raad van Bestuur te allen tijde beslissen om het slot te vervangen. In dat geval worden de leden verzocht hun oude sleutel in te leveren bij de Materiaalmeester en kunnen zij, mits betaling van een vergoeding, een sleutel van het nieuwe slot bekomen. De vervanging van het slot zal via de gebruikelijke infokanalen (zie art 55 en volgende) aan de Clubleden bekend gemaakt worden.

Bij het beëindigen van het lidmaatschap dient de sleutel te worden terugbezorgd aan de Club. Dit kan geen aanleiding geven tot enige terugbetaling. Sleutels worden niet uitgeleend aan derden.
Artikel 26
Wanneer de Clubleden een boot verkopen of verwisselen, dienen zij dit te melden aan de Materiaalmeester. De hun toegekende ligplaats vervalt op dat ogenblik.
Artikel 27
De Clubleden zullen hun boot of die van de Club droog op zijn plaats leggen in de rekken en de gebruikte schragen wegzetten.

De gebruikte zwemvesten, eigendom van de Club, worden in de Botenloods opgehangen zodat ze kunnen drogen.

Na gebruik wordt alle clubmateriaal onmiddellijk opgeborgen in de Botenloods. Niets mag onbeheerd achterblijven op of langs het water.
Artikel 28
Een lid heeft niet het recht andermans boot of paddels te gebruiken zonder uitdrukkelijke toelating van de eigenaar.
Artikel 29
Het is de Clubleden niet toegelaten ontplofbare, bijtende of schadelijke stoffen in het clubaccomodaties binnen te brengen.
Artikel 30
Fietsen of andere voertuigen mogen niet in de Botenloods gestald worden.

De Raad van Bestuur kan, op voorwaarde dat er voldoende ruimte beschikbaar is, hierop een uitzondering toelaten voor de duur van een Clubactiviteit.
Artikel 31
Steeds moeten alle voorzorgen getroffen worden om beschadiging van de aanwezige boten of ander materiaal te voorkomen.
Elke beschadiging wordt gemeld aan de Materiaalmeester of een Bestuurder.
Artikel 32
Tijdens het varen op Hazewinkel mogen, op eigen verantwoordelijkheid, persoonlijke bezittingen (kledij, rugzak, . ) worden achtergelaten in de Botenloods. Het achterlaten van waardevolle zaken (geld, kredietkaarten, .) wordt ten sterkste afgeraden. Wanneer er niemand achterblijft in de directe omgeving van de loods dan MOET de deur op slot gedaan worden. De Club kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen uit de Botenloods.
Artikel 33
De clubaccommodaties en het opgeborgen materiaal zijn verzekerd tegen brand.
Artikel 34
Het is de Clubleden toegestaan, niet-leden in hun boot te laten varen onder hun verantwoordelijkheid en begeleiding.
Door de verzekering is het verplicht, voor het te water gaan, de niet-leden in te schrijven in het Logboek in de Botenloods.
Artikel 35
De Clubleden die een privéboot in de botenloods wensen op te bergen zullen een aanvraag richten tot de Materiaalmeester.
Artikel 36
Indien een ontslagnemend of geschrapt lid, zijn boot niet uit de Botenloods heeft weggehaald vóór 15 april van het lopende kalenderjaar zal, na verwittiging via de gebruikelijke infokanalen (zie art 55 en volgende),deze boot eigendom worden van de Club.

Clubboten

Artikel 37
De vereniging beschikt over wedstrijd- en toerkajaks.
Artikel 38
De clubboten mogen gebruikt worden door de Clubleden die hiervoor een supplementaire bijdrage betalen.
Artikel 39
Behalve voor georganiseerde clubaktiviteiten, mogen deze boten het vaargebied van Hazewinkel niet verlaten zonder schriftelijke toelating van de Raad van Bestuur. Ieder privé-gebruik dient door de ontlener zorgvuldig opgetekend te worden in een logboek dat zich in de botenloods bevindt.Dient te worden vermeld : datum, naam, uur van vertrek en aankomst en nummer van de gebruikte boot. De gebruikte clubboot zal nadien zorgvuldig gereinigd worden en in de loods op zijn plaats geborgen worden. Iedere beschadiging dient aan de Materiaalmeester te worden gemeld en in het logboek ingeschreven.
Artikel 40
Ten titel van propaganda en in zover de boten beschikbaar zijn, mag onder toezicht van een aanwezig lid, een genodigde, niet-lid een clubboot gebruiken mits de voorwaarden van art12 gerespecteerd worden. Dit gebeurt onder dezelfde voorwaarden als vermeld in het artikel hiervoor.

Clubhuis

Artikel 41
Het Clubhuis bevindt zich in de Beenhouwerstraat 28, tegenover de ingang van het Blosodomein Hazewinkel.

Het Clubhuis wordt, volgens beurtrol, door de leden van de Raad van Bestuur geopend. De openingsuren variëren volgens de seizoenen, hangen uit aan de ingangsdeur en omvatten minimaal de zondagnamiddag.
Artikel 42
De Club bezit de nodige vergunningen om in haar Clubhuis dranken te schenken aan Clubleden en bezoekers.
Alcoholische dranken zijn toegelaten tot het maximum aantal graden dat vermeld staat in de drankvergunning(gegiste dranken).
Artikel 43
werd geschrapt
Artikel 44
Niets van het aanwezige materiaal mag zonder uitdrukkelijke toestemming van de Raad van Bestuur uit het Clubhuis worden meegenomen worden.

Botenwagen

Artikel 45
De Botenwagen wordt gebruikt om de boten te transporteren bij toertochten of wedstrijden.
Artikel 46
Alleen Clubleden die over een geldig rijbewijs beschikken en de toelating van de Raad van Bestuur hebben mogen met de Botenwagen rijden.
Artikel 47
De Botenwagen valt onder de categorie < 500 kg en kan bij de meeste verzekeraars doorgaans gratis opgenomen worden in de burgerlijke aansprakelijkheid van de autoverzekering.
De boten zelf die vervoerd worden zijn verzekerd door de vereniging. De chauffeur moet steeds een copie van het verzekeringsdocument bij hebben.
Artikel 48
De bestuurder van de Botenwagen is verantwoordelijk voor het laden en het bevestigen van de Clubboten. Hij laat zich hierbij helpen door de Clubleden die mee op verplaatsing gaan.
Clubleden die hun privé-boot laten vervoeren met de Botenwagen zijn zelf verantwoordelijk voor het laden en bevestigen ervan.
Artikel 49
De bestuurder van de Botenwagen heeft recht op een vergoeding vanwege de vereniging als deelname in zijn extra brandstofkosten.
De Clubleden die een privé- of een clubboot, voor hun, laten vervoeren met de Botenwagen, betalen hiervoor een vergoeding aan de Club. Gebeurt het vervoer met personenwagens dan betaalt de passagier deze vergoeding aan de chauffeurs.
De Raad van Bestuur bepaalt de grootte van beide tussenkomsten.

Varen op Hazewinkel

Artikel 50
Het Inwendig Reglement van het Bloso moet steeds gerespecteerd worden.
In geval van conflict met het Reglement van onze Club, dan primeert het Reglement van het Bloso.
Artikel 51
Varen is alleen toegelaten tussen zonsopgang en -ondergang.
Artikel 52
Tijdens organisaties van het Bloso of van andere Clubs kan de toegang tot het domein of een deel ervan niet toegelaten zijn. Bloso meldt dit doorgaans vooraf op de toegangsdeuren van de loodsen en andere toegangsdeuren.
Artikel 53
De verplichte vaarrichtingen staan aangeduid op borden aan de steigers. In principe wordt in de zone van de wedstrijdbanen steeds de opvaarbaan gebruikt.

Kijk uit voor roeiers- zij varen rugwaarts en zien U dus niet!
Artikel 54
Zwemmen en schaatsen is te allen tijde verboden.
Vissen is slechts toegelaten mits toelating van het Bloso en op door hen aangeduide plaatsen.

Communicatie

Artikel 55
Om de kosten te drukken wordt de communicatie tussen de Club en de Clubleden maximaal via het internet gevoerd.
Artikel 56
Directe communicatie over alle Clubgerelateerde aangelegenheden gebeurt standaard via e-mail.
De Clubleden worden verzocht elke wijziging van hun e-mailadres onmiddellijk te melden aan de Raad van Bestuur.
Een communicatie via e-mail wordt als "door de bestemmeling ontvangen" beschouwd, indien de e-mail door de provider niet als "niet afleverbaar" is teruggezonden naar de afzender.
Indien een e-mail niet kon afgeleverd worden, zal de communicatie naar het lid herhaald worden op papier.

Clubleden zonder e-mailadres, ontvangen de informatie op papier.
Artikel 57
Een Clubblad verschijnt 4 maal per jaar.
Het Clubblad wordt gepubliceerd op de website van de Club.
Clubleden zonder internetverbinding, ontvangen het Clubblad op papier.
Artikel 58
Alle nuttige informatie in verband met de Club staat gebundeld op de website van de Club : www.wkkh.be. Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd.

Clubvisie Grensoverschrijdend Gedrag

Artikel 59
WKKH zet zich volledig in voor het welzijn van haar clubleden: sporters, hun ouders, trainers, bestuurders en alle andere vrijwilligers, ongeacht hun geslacht, nationaliteit, nationale of etnische afstamming, huidskleur, afkomst, beperking, geloof of levensbeschouwing, seksuele geaardheid, leeftijd, vermogen, burgerlijke staat, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, gezondheidstoestand, fysieke of genetische eigenschap, geboorte, sociale afkomst en taal.
Sport wordt in onze club georganiseerd en beoefend op een manier waarbij de gezondheid van de sporter en het correct ethisch handelen gewaarborgd wordt, altijd en overal.
Er wordt specifieke begeleiding voorzien en aandacht besteed aan kinderen door rekening te houden met hun ontwikkelingsniveau en eigenheid, zowel fysiek, als mentaal. De positieve waarden in de jeugdsport worden nagestreefd.
Sportiviteit, respect en fair-play gelden zowel ten aanzien van clubleden, als ten aanzien van tegenstrevers, trainers, scheidsrechters en supporters.
Regels en reglementen zijn gekend en worden gerespecteerd. Pesterijen, doping, drugs, intimidatie, machtsmisbruik, wedstrijdvervalsing, corruptie, ongewenst seksueel gedrag, agressie en geweld zijn strikt verboden.
Sporters worden beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken zoals prestatiedruk, blessures of gezondheidsrisico’s.
Eenieder dient hiertoe zijn steentje bij te dragen. Het clubbestuur doet er alles aan om sporten in onze club eerlijk, veilig en plezierig te maken en houden. Alle leden tonen respect en begrip voor de rechten, veiligheid en welzijn van anderen, en gedragen zich op een manier die deze visie van de club weerspiegelt.

Aantasting van de Integriteit

Artikel 60
Elke persoon die zich op basis van de ‘Clubvisie grensoverschrijdend gedrag’ aangetast voelt in zijn/haar integriteit, kan hiervan melding maken bij de aanspreekpunten integriteit van de club. Deze aanspreekpunten zijn vermeld op de website van de club. Ouders kunnen in naam van hun minderjarige kinderen de aanspreekpunten contacteren.
Artikel 61
Elke melding zal door de aanspreekpunten onderzocht en besproken worden met alle betrokken partijen en na afloop bemiddeld of bestraft worden naargelang het gewicht van de inbreuk op de regels. Bij herhaalde of grove inbreuken zal het bestuursorgaan op de hoogte gebracht worden en kunnen tijdelijke of definitieve maatregelen genomen worden die uiteindelijk kunnen leiden tot schorsing of schrapping van het lidmaatschap.

© 2005 Willebroekse Kajak Klub Hazewinkel. Designed by Reply Management Consulting bvba