Willebroekse Kajak Klub Hazewinkel

Contact Webmaster

MENU

       Startpagina

       Algemeen
          Wie zijn wij ?
          Waar zijn wij ?
          Hoe ons contacteren ?
          Het klubhuis
          Aktiviteitenkalender
          Lidgeld
          Raad van Bestuur
          Jeugdbestuur
          Statuten
          Reglement Inwendige Orde
          GDPR
          Vrijwilligerswerk
          Markante gebeurtenissen          

          

          

Statuten

Statuten van de Willebroekse Kajak Klub Hazewinkel

 

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam "Willebroekse Kajak klub Hazewinkel", vereniging zonder winstoogmerk. De vereniging behoudt zich het recht voor om in al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere stukken, uitgaande van de vereniging de verkorte benaming "WKKH" te gebruiken.
De clubkleuren zijn: rood – wit – blauw.

Artikel 2.

De vereniging is gevestigd te Beenhouwersstraat 29, te 2830 Heindonk in het gerechtelijk arrondissement Mechelen.

Artikel 3.

De vereniging stelt zich tot doel: het beoefenen van de kajak-, de kano- en alle andere peddelsporten in al hun aspecten te bevorderen.
De vereniging tracht het in lid 1 van dit artikel omschreven doel onder meer te bereiken door:
a. Het inrichten en begeleiden van trainingen en initiatiesessies, zowel theoretisch als praktisch.
b. Het inrichten en deelnemen aan recreatieve toervaarten, zowel een- als meerdaagse tochten, zowel in België als in het buitenland.
c. Het inrichten en deelnemen aan wedstrijden in alle verschillende disciplines van de kano, kajak- en andere peddelsporten.
De vereniging kan meer algemeen alle middelen aanwenden die tot verwezenlijking van het doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. De vereniging kan tot uitvoering van wat hierboven bepaald is, onder meer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten afsluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. In het kader van het realiseren van haar doel, kan de vereniging zelfs daden van koophandel stellen.

Artikel 4.

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5.

De vereniging bestaat uit leden, hierna ook actieve leden genoemd, en toegetreden leden hierna ook clubleden genoemd.
Actieve leden zijn leden betrokken bij het bestuur van de vereniging, clubleden zijn leden betrokken bij de activiteiten van de vereniging zonder echter deel te nemen aan het bestuur van de club.
De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de actieve leden. De toegetreden leden hebben enkel de rechten en verplichtingen hen toebedeeld door deze statuten. De statutaire bepalingen dienaangaande kunnen zonder consultatie of akkoord van de toegetreden leden worden gewijzigd.
De vereniging telt minstens vijf leden.

Artikel 6.

Als actief lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke of rechtspersoon die door de raad van bestuur als zodanig wordt aanvaard.
De raad van bestuur zal zich bij het nemen van haar beslissing houden aan de voorschriften, zoals die zijn vastgelegd in artikel 8.
Als toegetreden lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon die door de raad van bestuur als zodanig wordt aanvaard. De raad van bestuur zal zich bij het nemen van haar beslissing houden aan de voorschriften, zoals die zijn vastgelegd in artikel 8.
Verzoeken om toelating tot het lidmaatschap als actief lid dienen uitsluitend schriftelijk aan de raad van bestuur te worden gericht, onder vermelding van: naam, voornaam, adres, geboortedatum en nationaliteit van de verzoeker en onder vermelding van de elementen waarom de verzoeker meent in aanmerking te komen voor het lidmaatschap.
De raad van bestuur beslist omtrent de al dan niet toelating tot het lidmaatschap uiterlijk drie maanden nadat het verzoek hem heeft bereikt en geeft hieromtrent schriftelijk bericht aan de verzoeker. Indien hij de toetreding weigert, moet hij zijn motivering kenbaar maken aan de verzoeker. Tegen zijn beslissing staat beroep open bij de eerstvolgende algemene vergadering. Dit beroep moet worden ingediend bij de raad van bestuur binnen de maand na de kennisgeving van de weigering.
Verzoeken om toelating tot het lidmaatschap als clublid dienen schriftelijk te gebeuren door het invullen van een inlichtingenblad.
De raad van bestuur beslist omtrent de al dan niet toelating tot het lidmaatschap uiterlijk drie maanden nadat het verzoek hem heeft bereikt en geeft hieromtrent schriftelijk bericht aan de verzoeker. Indien hij de toetreding weigert, moet hij zijn motivering kenbaar maken aan de verzoeker.
Tegen zijn beslissing staat beroep open bij de eerst volgende algemene vergadering. Dit beroep moet worden ingediend bij de raad van bestuur binnen de maand na de kennisgeving van de weigering.

Artikel 7.

Het maximum jaarlijks lidgeld van de leden is vastgesteld op € 150, -. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd bij het begin van het boekjaar op basis van de index van de consumptieprijzen. Basisindex is deze van de maand december 2003. De nieuwe index is deze van de maand december, voorafgaand aan de aanpassing. De algemene vergadering bepaalt binnen voormelde grens, jaarlijks op voorstel van de raad van bestuur, het lidgeld.
Het jaarlijks lidgeld voor de toegetreden leden wordt bepaald door de raad van bestuur.

Artikel 8.

Om als actief lid tot de vereniging toe te kunnen treden moet de kandidaat voldoen aan volgende voorwaarden:
1. Minimum 5 jaar als clublid bij de club aangesloten zijn.
2. De voertaal van de club, het Nederlands, voldoende machtig zijn teneinde zich vlot te kunnen integreren in de werking van de vereniging en haar organen.
3. Zijn betrokkenheid bij de club en het clubleven laten blijken hebben door actieve deelname aan door de club georganiseerde activiteiten tijdens zijn lidmaatschap als clublid.
4. Een toegevoegde waarde vormen voor de vereniging en haar werking.

Om als clublid tot de vereniging toe te treden moeten de kandidaten voldoen aan volgende voorwaarden:
1. Zij moeten het inlichtingenblad van de club volledig en naar waarheid invullen,
2. Zij moeten twee actieve leden van de vereniging bereid vinden als peter te tekenen op het inlichtingenblad,
3. Zij moeten de voertaal van de club, het nederlands, voldoende machtig zijn teneinde zich vlot in de vereniging te kunnen integreren en om op het water de instructies en opmerkingen ivm de veiligheid van henzelf en de anderen te verstaan en te begrijpen.

Artikel 9.

De actieve leden en de clubleden van de vereniging zijn verplicht:
a. de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging alsook de besluiten van haar organen na te leven;
b. de belangen van de vereniging of een van haar organen niet te schaden.

Artikel 10.

Elk actief lid of clublid kan te allen tijde ontslag nemen uit de vereniging mits het opsturen van een ontslagbrief aan de raad van bestuur.
Een actief lid of clublid kan slechts worden uitgesloten door een beslissing van de algemene vergadering met een meerderheid van twee derden van de stemmen.
In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting van een lid, kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon
a. die de verplichtingen, opgelegd aan de leden in artikel 8, op ernstige wijze schendt;
b. die, ondanks schriftelijke aanmaning, in gebreke blijft zijn financiële en of administratieve verplichtingen tegenover de vereniging na te komen.
De schorsing zal per aangetekende brief worden meegedeeld aan het betrokken lid. Zij kan maximaal zes weken duren, binnen welke termijn de algemene vergadering moet bijeenkomen om over de uitsluiting te beslissen.
Op deze bijeenkomst van de algemene vergadering behoudt het betrokken lid al zijn lidmaatschapsrechten. Besluit de algemene vergadering niet tot uitsluiting over te gaan, dan vervalt van rechtswege de schorsing van het lid en wordt deze geacht nooit te hebben plaatsgehad.
De raad van bestuur beslist soeverein over de schorsing van een toegetreden lid, zonder zijn beslissing te moeten motiveren.
Het lidmaatschap eindigt automatisch door het overlijden, of in geval van een rechtspersoon, door haar ontbinding, fusie, splitsing of faillissement.
Ontslagnemende of uitgesloten werkende leden of clubleden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane inbrengen.
Een lid dat zijn lidgeld en de eventuele andere bijdragen niet tijdig betaalt wordt als ontslagnemend beschouwd.

Artikel 11.

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van 3 tot 15 leden. De bestuurders handelen als een college.
Zij worden gekozen uit de werkende leden en benoemd door de algemene vergadering en zijn te allen tijde door deze afzetbaar.
Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit.
Zij kunnen zich laten bijstaan door externe adviseurs doch deze hebben nooit een beslissingsrecht, noch op een betuursvergadering, noch op de algemene vergadering.
Externe adviseurs zijn niet gemachtigd de vereniging te binden ten opzichte van derden.

Artikel 12.

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn herverkiesbaar. Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien.

Artikel 13.

a. De algemene vergadering duidt jaarlijks de voorzitter aan. De raad van bestuur kent in onderling overleg functies toe aan de bestuursleden.
b. De voorzitter of de secretaris roepen de raad bijeen. De voorzitter zit de vergadering voor. In geval van zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de oudste aanwezige ondervoorzitter of, bij gebrek aan ondervoorzitter door de oudste aanwezige bestuurder.
c. De raad kan slechts geldig beslissen indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van diegene die hem vervangt, doorslaggevend.
d. Iedere bestuurder kan op schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.
e. De raad van bestuur kan ook vergaderen, per telefoon- of videoconferentie. De regels opgenomen onder de punten a tot c hierboven zijn van overeenkomstige toepassing.
f. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Dit schriftelijk akkoord kan meegedeeld worden per brief, per telegram of telefax. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.
g. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de secretaris en ingeschreven in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten, worden geldig ondertekend door de secretaris of een bestuurder.

Artikel 14.

a. De raad van bestuur leidt de vereniging en vertegenwoordigd deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De raad kan zelfs daden van beschikking stellen met inbegrip van, onder meer, het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen, het hypothekeren, het lenen en uitlenen, alle handels- en bankverrichtingen, het opheffen van hypotheken, .....
b. Ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders. Bestuurders die namens de raad van bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.
c. De bestuurder, aangeduid als penningmeester, kan de vereniging binden tegenover derden zonder tweede handtekening.
d. De raad van bestuur kan voor daden van dagelijks bestuur, zijn bevoegdheid overdragen aan een dagelijks bestuur, zijnde een of meer bestuurders of zelfs een of meer andere personen, al dan niet lid van de vereniging. De duur waarvoor deze bevoegdheidsdelegatie plaatsgrijpt, kan niet langer zijn dan vier jaar en het mandaat kan te allen tijde met onmiddellijke ingang worden ingetrokken door de raad van bestuur. Wanneer meer dan een persoon met het dagelijks bestuur wordt belast, wordt de vereniging in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd.
e. De bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen voor welbepaalde handelingen kan door de raad van bestuur bij eenvoudig besluit worden opgedragen aan een of meer personen, al dan niet bestuurder, die desgevallend, gezamenlijk optreden. De bevoegdheid van bovengenoemde perso(o)n(en) wordt precies afgebakend door de raad van bestuur, die eveneens de duur van het mandaat bepaald. Het mandaat kan ten allen tijd met onmiddellijke ingang door de raad van bestuur worden ingetrokken.
f. De algemene vergadering beslist over het door de raad van bestuur voorgestelde Huishoudelijk Reglement. Wijzigingen aan het huishoudelijk reglement kunnen worden opgesteld door de raad van bestuur, doch dienen ter bekrachtiging te worden voorgelegd aan de algemene vergadering. Bij dit huishoudelijk reglement mogen, zonder strijdig te zijn met de bindende voorschriften van de wet of de statuten, alle maatregelen worden getroffen in verband met de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan aan de leden of hun rechtverkrijgenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vereniging wordt geacht.

Artikel 15.

De algemene vergadering is samengesteld uit alle actieve leden. Wanneer zij dit wensen, kunnen ook toegetreden leden aanwezig zijn, doch zij bezitten geen stemrecht. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of door de oudste aanwezige ondervoorzitter, of bij afwezigheid van voornoemde personen, door de oudste aanwezige bestuurder.
Een lid kan zich door een ander lid of toegetreden lid laten vertegenwoordigen. Elk actief lid of toegetreden lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen.
Elk lid, aanwezig of vertegenwoordigd, beschikt over een stem op de algemene vergadering.

Artikel 16.

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
a. het wijzigen van de statuten; b. het benoemen en afzetten van de bestuurders; c. desgevallend, de benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend; d. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen; e. het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen; f. het vrijwillig ontbinden van de vereniging; g. het uitsluiten van een lid. h. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; en i. alle gevallen waarin onderhavige statuten dat vereisen.

Artikel 17.

a. De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist. Zij moet tenminste eenmaal per jaar, voor 30 juni, worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting van het volgend jaar, op een door de raad van bestuur te bepalen plaats en datum.
b. Alle leden worden minstens acht dagen op voorhand bij gewone brief, bij elektronische post of via het ledenblad uitgenodigd op de algemene vergadering. De uitnodiging wordt ondertekend door de voorzitter of de secretaris. Ze vermeldt dag, uur en plaats.
c. De oproeping bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. De algemene vergadering kan op geldige wijze een beslissing nemen over punten die niet op de agenda vermeld staan.
d. De besluiten van de algemene vergadering worden gepubliceerd in het eerstvolgend ledenblad. Ze zijn tevens ter inzage in de club.

Artikel 18.

a. Inzake aangelegenheden, ander dan deze vermeld in punt b. hieronder worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid (=de helft plus een, onthoudingen worden niet meegeteld) van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of diegene die hem vervangt, doorslaggevend.
b. In geval van uitsluiting van een lid, van wijziging van de statuten of van ontbinding van de vereniging, zal de in de wet voorgeschreven procedure worden nageleefd. Bij stemming omtrent statutenwijziging of ontbinding, worden onthoudingen als tegenstem geteld.

Artikel 19.

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de secretaris of een bestuurder, en ze worden opgenomen in een bijzonder register. Uittreksels daarvan worden ondertekend door de secretaris of een bestuurder.
Leden alsook derden die van een belang doen blijken, hebben het recht om inzage en of afschrift van de notulen te vragen.

Artikel 20.

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
De raad van bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Na goedkeuring van de jaarrekening en begroting spreekt de algemene vergadering zich, bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting aan de bestuurders.

Artikel 21.

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten, op de wijze zoals bepaald in de wet.
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering of bij gebreke daarvan de rechtbank, een of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

Artikel 22.

In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging dewelke een gelijk doel nastreeft, of aan een liefdadige instelling.

Artikel 23

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de wet van 27 juni 1921, of de wetgeving die deze wet zou vervangen na de oprichting van de vereniging toepasselijk, de algemene wettelijke bepalingen, het huishoudelijk reglement en de gebruiken ter zake.

Artikel 24

De vereniging is volstrekt onpartijdig zowel op het gebied van godsdienst, taal als politiek.


Samenstelling van de Raad van Bestuur

 


© 2005 Willebroekse Kajak Klub Hazewinkel. Designed by Reply Management Consulting bvba