Reglement van inwendige orde


Algemeen

Dit Reglement van Inwendige Orde werd opgesteld om de werking van de club toe te lichten en het correcte gebruik van de installaties en de materialen te omschrijven.

De clubleden hebben de plicht te waken over het goede behoud van het algemeen bezit. Zo nodig moeten zij er het toezicht op verzekeren en eigenhandig tussenbeide komen zo zij grote nalatigheden vaststellen.

Om de goede werking, de goede faam en het slagen van zijn organisatie te verzekeren verwacht de club van de clubleden een sportieve en broederlijke verstandhouding, vriendelijkheid, orde, tucht en het stipt naleven van dit reglement, aangenomen door het bestuursorgaan.
De huidige versie van dit reglement dateert van 23/11/2023.

De Club

 1. De Willebroekse Kajak Klub Hazewinkel is een vzw en gedraagt zich conform de wetten op de Verenigingen zonder winstoogmerk en overeenkomstig haar eigen Statuten.
 2. Het doel van de Willebroekse Kajak Klub Hazewinkel is: het beoefenen van de kajak-, de kano- en alle andere peddelsporten in al hun aspecten te bevorderen door, onder meer :
  • het inrichten en begeleiden van trainingen en initiatiesessies, zowel theoretisch als praktisch;
  • het inrichten en deelnemen aan recreatieve toervaarten, zowel één- als meerdaagse tochten, zowel in België als in het buitenland;
  • het inrichten en deelnemen aan wedstrijden in alle verschillende disciplines van de kajak-, kano- en andere peddelsporten.
  Ingevolge deze verscheidenheid kunnen verschillende afdelingen tot stand komen. Voor elke afdeling zal een afgevaardigde aangeduid worden die de belangen ervan behartigt. Deze neemt deel aan de vergaderingen van het bestuursorgaan.
 3. De Club wordt bestuurd door het bestuursorgaan.
 4. Het bestuursorgaan is belast met het algemeen bestuur van de club, bepaalt de bevoegdheden der afdelingen en past de bestaande reglementen toe. Alle gevallen die zich voordoen en niet in de reglementen voorzien zijn, worden door de het bestuursorgaan onderzocht en geregeld. Haar uitspraak is beslissend.
 5. Het bestuursorgaan vergadert en beslist volgens de regels die vastgelegd zijn in de statuten van de club.
 6. Een lid van het bestuursorgaan, dat drie achtereenvolgende vergaderingen verzuimt bij te wonen zonder zich te laten verontschuldigen, kan als ontslagnemend bestuurslid aanzien worden.
De Leden

 1. De vereniging bestaat enerzijds uit actieve of werkende leden, dit zijn leden betrokken bij het bestuur van de vereniging, en anderzijds uit toegetreden leden, dit zijn leden die alleen betrokken zijn bij de activiteiten van de vereniging. Voor de leesbaarheid van onderhavig Reglement van Inwendige Orde worden beide groepen van leden hierna samen “de clubleden” genoemd.
 2. Nieuwe kandidaat-clubleden doen hun aanvraag voor lidmaatschap door het standaard inschrijvingsformulier in te vullen en over te maken aan een lid van het bestuursorgaan. Personen onder de 18 jaar, die clublid wensen te worden zullen een schriftelijke toestemming van hun ouders bij het inschrijvingsformulier voegen.
 3. Alle varende clubleden MOETEN KUNNEN ZWEMMEN en bevestigen dit schriftelijk door het ondertekenen van het aanvraagformulier voor hun lidmaatschap. Het dragen van een zwemvest is verplicht voor alle beginners en wordt sterk aanbevolen voor alle vaarders, zeker bij individueel varen.
 4. Indien de federatie ‘Peddelsport Vlaanderen’ dit vereist zullen clubleden bij hun toetreding het medisch attest afleveren aan het bestuursorgaan, ingevuld en ondertekend door een arts. Om een wedstrijdvergunning te verkrijgen kan de federatie eisen dat jaarlijks een nieuw attest moet ingeleverd worden.
 5. De clubleden dienen hun lidgeld te vereffenen uit eigen beweging vóór 1 januari van het lopend jaar, door overschrijving of storting op de rekening van de club.

  Het lidgeld bestaat, tenzij anders vermeld, uit het lidgeld aan de club en, indien van toepassing de vergoeding voor het gebruik van een clubboot en/of het bergen van een eigen boot in de clubaccommodaties. Eventuele extra kosten vereist door de federatie, bijvoorbeeld zoals voor wedstrijdvergunningen, worden aangerekend aan het clublid via het lidgeld.

  Na 1 februari zal een herinnering gestuurd worden. Na 1 maart wordt hij/zij als lid geschrapt en verliest alle rechten.
 6. Alleen de clubleden hebben toegang tot de clubaccommodaties.
  Elk lid heeft het recht familieleden, vrienden of kennissen uit te nodigen tot een bezoek –alleen vaaractiviteiten op het water, op voorwaarde dat het clublid deze persoonlijk op het water vergezelt en de bezoeker verklaart te kunnen zwemmen. De clubleden zijn verantwoordelijk voor hun bezoekers. Het dragen van een zwemvest is verplicht.
Verzekering

 1. Een gedeelte van het lidgeld wordt gebruikt voor de dekking van een ongevallenverzekering. Clubleden moeten aangesloten zijn bij deze verplichte verzekering via de federatie Peddelsport Vlaanderen. Dit gebeurt automatisch door betaling van het volledige clublidgeld bij WKKH, ofwel omdat zij deze verzekering al genieten via een andere club van de federatie.
Lidgeld

 1. Het jaarlijks lidgeld wordt bepaald door het bestuursorgaan. Het maximum jaarlijks lidgeld van de clubleden is vastgesteld op € 150. Het lidgeld kan jaarlijks geïndexeerd worden bij het begin van het boekjaar op basis van de index van de consumptieprijzen. Indexaties kunnen ook gedurende meerdere jaren uitgesteld en gecumuleerd worden ten einde significante verhogingen te kunnen voorstellen. Basisindex is deze van de maand november 2003. De nieuwe index is deze van de maand november, voorafgaand aan de aanpassing. De algemene vergadering bepaalt jaarlijks binnen voormelde grens, op voorstel van het bestuursorgaan, het lidgeld. Het bestuursorgaan kan eveneens beslissen om andere jaarlijkse kosten die aangerekend worden aan de clubleden te verhogen omwille van externe of interne factoren of indexaties.
 2. Het lidgeld van het lopende kalenderjaar en alle mogelijke bijkomende jaarlijkse kosten worden vermeld op de website van de club.
 3. De opleiding van wedstrijdvaarders is toevertrouwd aan de trainer, die deel uitmaakt van het bestuursorgaan. De trainer neemt de algemene leiding op zich en kan zich laten bijstaan.
 4. De kandidaat-wedstrijdvaarders verbinden zich vrijwillig tot het wedstrijdvaren. Zij hebben zich als dan te gedragen naar het sportreglement van het Koninklijk Belgisch Kanoverbond. Tijdens de officiële wedstrijden dragen de wedstrijdvaarders de voorgeschreven wedstrijdkledij met clubkenteken.
 5. Alleen de Clubleden die in het bezit zijn van een wedstrijdvergunning mogen deelnemen aan de wedstrijden.

  Hiervoor dienen zij aan volgende voorwaarden te voldoen :
  • vóór 1 januari een aanvraag doen aan de Sportsecretaris
  • met gunstig gevolg een jaarlijks medisch onderzoek ondergaan.
  • de bijdragen voor de wedstrijdvergunning betaald hebben.
 6. Het bestuursorgaan beslist over de deelneming van een lid aan de officiële wedstrijden, georganiseerd onder de reglementen van het Koninklijk Belgisch Kanoverbond en internationale wedstrijden onder de reglementen van het ICF.
 7. De inschrijvingen voor de wedstrijden gebeuren door de sportsecretaris. Boeten opgelopen door het niet naleven van het sportreglement van KBKV moeten door de betrokken vaarder betaald worden.
 8. De trainer heeft de beschikking over het wedstrijdmateriaal, eigendom van de vereniging. De beslissingen van de trainer voor het gebruiken van het wedstrijdmateriaal zijn bindend voor elke vaarder.
Clubaccommodatie

 1. De clubaccommodatie omvat een botenloods, kleedkamers, een clubhuis, botenwagens; sanitaire installaties en botenbergingen. Het dagelijks beheer van deze accommodaties is toevertrouwd aan de materiaalmeesters clubhuis en botenloods en gedeeltelijk aan Sport Vlaanderen Hazewinkel.
 2. De uurroosters voor de toegang tot de botenloods en het clubhuis worden vastgelegd door het bestuursorgaan naargelang het seizoen en de noodwendigheden en zijn te raadplegen op de toegangsdeuren en op de website.
 3. De kleedkamers zijn alleen toegankelijk voor de clubleden.
  Het is de dames-clubleden niet toegelaten gebruik te maken van heren kleedkamers en omgekeerd.
  De sanitaire installaties dienen rein te worden gehouden en het warmwaterverbruik dient beperkt te worden.
 4. De clubleden waken erover dat, indien zij als laatste de loods of de installaties verlaten of alle afval opgeruimd is, de lichten gedoofd worden en de deuren gesloten worden. Ieder dient eraan mee te werken om de eigendommen van de club en de clubleden te beschermen.
Botenbergingen

 1. Onder botenbergingen wordt verstaan: de botenloods in de gebouwen van Sport Vlaanderen, de botenrekken in open lucht op het domein Hazewinkel die door Sport Vlaanderen toegewezen zijn aan de club, de clubcontainer op Hazewinkel en elke bijkomende bergingsmogelijkheid die in de toekomst door Sport Vlaanderen aan de club wordt toegewezen.
  Alleen clubboten en boten eigendom van de clubleden mogen in de bergingen geplaatst worden. De boten moeten op de plaats gelegd worden aangeduid door de materiaalmeester en moeten na gebruik op dezelfde plaats teruggelegd worden. De clubpaddels dienen in een daarvoor voorzien rek geplaatst te worden. Zwemvesten en spatzeilen die eigendom zijn van de club moeten na gebruik op hun originele plaats terug geplaatst worden tenzij ze nog nat zijn. In dat laatste geval geldt artikel 29.
 2. Elke privéboot moet de naam van de eigenaar dragen.
  Om verwisseling en verlies tegen te gaan raden we de clubleden aan hun privé paddels, zitjes en ander toebehoren ook van hun naam te voorzien. De materiaalmeester kent de ligplaats toe in samenspraak met de penningmeester en waakt op de toepassing van dit artikel.
 3. De eigenaar betaalt voor de bootberging een supplementaire vergoeding aan de Club.

  Een clublid dat clubmateriaal huurt of privémateriaal heeft in de loods krijgt een toegangscode. Deze toegangscode is uniek en persoonlijk. Het is verboden een toegangscode kenbaar te maken aan andere personen, zelfs niet aan andere clubleden. Misbruik wordt bestraft met onmiddellijke schorsing. Het bestuursorgaan beslist over de definitieve sanctie. Gebruik van toegangscodes door niet-clubleden wordt aangegeven bij de lokale politie.
  Clubleden die toegang nodig hebben tot andere bootbergingen op het domein, zullen daarvoor de hulp inroepen van een lid van het bestuursorgaan, een trainer of een begeleider.

  Een clublid dat persoonlijk een botenberging opent is ook verantwoordelijk voor het terug afsluiten ervan bij het verlaten.
  In het algemeen belang van alle clubleden en ter bescherming van het aanwezige materiaal kan het bestuursorgaan te allen tijde beslissen om een slot te vervangen of toegangscodes te wijzigen. De vervanging van een slot of van een toegangscode zal via de gebruikelijke infokanalen (zie art 55 en volgende) aan de clubleden bekend gemaakt worden.

  Bij het beëindigen van het lidmaatschap zal de persoonlijke toegangscode zo spoedig mogelijk gedeactiveerd worden door het bestuursorgaan.
 4. Wanneer de clubleden een boot verkopen of verwisselen, dienen zij dit te melden aan de materiaalmeester. De hun toegekende ligplaats vervalt op dat ogenblik.
 5. De clubleden zullen hun boot of die van de club droog op zijn plaats leggen in de rekken en de gebruikte schragen wegzetten.
  De gebruikte zwemvesten, helmen, droogpakken of spatzeilen, eigendom van de Club, worden in de botenberging opgehangen zodat ze kunnen drogen.
  Na gebruik wordt alle clubmateriaal onmiddellijk opgeruimd en in propere toestand opgeborgen in de botenberging. Clubboten moeten worden leeggemaakt, zowel van water als van persoonlijke bezittingen vooraleer ze terug in de rekken te leggen. Niets mag onbeheerd achterblijven op of langs het water.
 6. Een lid heeft niet het recht andermans boot, paddels of ander toebehoren te gebruiken zonder uitdrukkelijke toelating van de eigenaar.
 7. Het is de clubleden niet toegelaten ontplofbare, bijtende of schadelijke stoffen in het clubaccommodaties binnen te brengen.
 8. Fietsen of andere voertuigen mogen niet in de botenloods gestald worden.
  Het bestuursorgaan kan, op voorwaarde dat er voldoende ruimte beschikbaar is, hierop een uitzondering toelaten voor de duur van een clubactiviteit.
 9. Steeds moeten alle voorzorgen getroffen worden om beschadiging van de aanwezige boten of ander materiaal te voorkomen.
  Elke beschadiging wordt gemeld aan de materiaalmeester of een bestuurder.
 10. Tijdens het varen op Hazewinkel mogen, op eigen verantwoordelijkheid, persoonlijke bezittingen (kledij, rugzak, . ) worden achtergelaten in de botenberging. Het achterlaten van waardevolle zaken (geld, kredietkaarten, .) wordt ten sterkste afgeraden. Wanneer er niemand achterblijft in de directe omgeving van de berging dan MOET die afgesloten worden. De club kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen uit de botenberging.
 11. De clubaccommodaties en het opgeborgen materiaal zijn verzekerd tegen brand.
 12. Het is de clubleden toegestaan, niet-leden in hun boot te laten varen onder hun verantwoordelijkheid en begeleiding.
  Voor de verzekering is het verplicht, voor het te water gaan, de niet-leden in te schrijven in het Logboek in de Botenloods.
 13. De Clubleden die een privéboot in de botenloods wensen op te bergen zullen een aanvraag richten tot de Materiaalmeester.
 14. Indien een ontslagnemend of geschrapt lid, zijn boot niet uit de Botenloods heeft weggehaald vóór 15 april van het lopende kalenderjaar zal, na verwittiging via de gebruikelijke infokanalen (zie art 55 en volgende),deze boot eigendom worden van de Club.
Clubboten

 1. De vereniging beschikt over wedstrijd-, wildwater-, zee- en toerkajaks, kano’s en een raft.
 2. De clubboten mogen gebruikt worden door de clubleden die hiervoor een supplementaire bijdrage betalen.
 3. Behalve voor georganiseerde clubactiviteiten, mogen deze boten het vaargebied van Hazewinkel niet verlaten zonder schriftelijke toelating van het bestuursorgaan. Ieder privégebruik dient door de ontlener zorgvuldig opgetekend te worden in een logboek dat zich in de botenloods bevindt. Dient te worden vermeld : datum, naam, uur van vertrek en aankomst en nummer van de gebruikte boot. De gebruikte clubboot zal nadien zorgvuldig gereinigd worden en in de loods op zijn plaats geborgen worden. Iedere beschadiging dient aan de Materiaalmeester te worden gemeld en in het logboek ingeschreven.
 4. Ten titel van propaganda en in zover de boten beschikbaar zijn, mag onder toezicht van een aanwezig lid, een genodigde, niet-lid een clubboot gebruiken mits de voorwaarden van art12 gerespecteerd worden. Dit gebeurt onder dezelfde voorwaarden als vermeld in het artikel hiervoor.
Clubhuis

 1. Het clubhuis bevindt zich in de Beenhouwerstraat 29, tegenover de ingang van het domein Hazewinkel van Sport Vlaanderen.

  Het clubhuis wordt, volgens beurtrol, door de leden van het bestuursorgaan geopend. De openingsuren variëren volgens de seizoenen, hangen uit aan de ingangsdeur en omvatten minimaal de zondagnamiddag.
 2. De club bezit de nodige vergunningen om in haar clubhuis dranken te schenken aan clubleden en bezoekers.
  Alcoholische dranken zijn toegelaten tot het maximum aantal graden dat vermeld staat in de drankvergunning(gegiste dranken).
 3. werd geschrapt
 4. Niets van het aanwezige materiaal mag zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuursorgaan uit het clubhuis worden meegenomen.
Botenwagens

 1. De botenwagens worden gebruikt om de boten te transporteren bij toertochten of wedstrijden.
 2. Alleen clubleden die over een geldig rijbewijs beschikken en de toelating van de het bestuursorgaan hebben mogen met de botenwagen rijden.
 3. De botenwagen valt onder de categorie < 750 kg en kan bij de meeste verzekeraars doorgaans gratis opgenomen worden in de burgerlijke aansprakelijkheid van de autoverzekering.
  De boten zelf die vervoerd worden zijn verzekerd door de vereniging. De chauffeur moet steeds een kopie van het verzekeringsdocument bij hebben.
 4. De bestuurder van de botenwagen is verantwoordelijk voor het laden en het bevestigen van de clubboten. Hij laat zich hierbij helpen door de clubleden die mee op verplaatsing gaan.
  Clubleden die hun privéboot laten vervoeren met de botenwagen zijn zelf verantwoordelijk voor het laden en bevestigen ervan.
 5. De bestuurder van de botenwagen heeft recht op een vergoeding vanwege de vereniging als deelname in zijn extra brandstofkosten.
  De clubleden die een privé- of een clubboot voor zich laten vervoeren met de botenwagen, betalen hiervoor een vergoeding aan de club. Gebeurt het vervoer met personenwagens dan betaalt de passagier deze vergoeding aan de chauffeurs.
  Het bestuursorgaan bepaalt de grootte van beide tussenkomsten.
Varen op Hazewinkel

 1. Het Inwendig Reglement van Sport Vlaanderen moet steeds gerespecteerd worden.
  In geval van conflict met het Reglement van onze club, dan primeert het Reglement van Sport Vlaanderen.
 2. Varen is alleen toegelaten tussen zonsopgang en -ondergang. Bij controle door een parkwachter van Sport Vlaanderen zal het clublid zijn lidmaatschap bewijzen door zijn lidkaart van de federatie te tonen.
 3. Tijdens organisaties van het Sport Vlaanderen of van andere clubs kan de toegang tot het domein of een deel ervan niet toegelaten zijn. Sport Vlaanderen meldt dit doorgaans vooraf op de toegangsdeuren van de loodsen en andere toegangsdeuren.
 4. De verplichte vaarrichtingen staan aangeduid op borden aan de steigers. In principe wordt in de zone van de wedstrijdbanen steeds de opvaarbaan gebruikt.
  Kijk uit voor roeiers; zij varen rugwaarts en zien U dus niet!
 5. Zwemmen en schaatsen is te allen tijde verboden.
  Vissen is slechts toegelaten mits toelating van het Sport Vlaanderen en op door hen aangeduide plaatsen.
Communicatie

 1. Om de kosten te drukken wordt de communicatie tussen de club en de clubleden maximaal via het internet gevoerd.
 2. Directe communicatie over alle clubgerelateerde aangelegenheden gebeurt standaard via e-mail of via sociale media.
  De clubleden worden verzocht elke wijziging van hun e-mailadres of telefoonnummer onmiddellijk te melden aan het bestuursorgaan.
  Een communicatie via e-mail wordt als "door de bestemmeling ontvangen" beschouwd, indien de e-mail door de provider niet als "niet afleverbaar" is teruggezonden naar de afzender.
  Indien een e-mail niet kon afgeleverd worden, zal de communicatie naar het lid herhaald worden via telefoon of op papier.
  Clubleden zonder e-mailadres of toegang tot sociale media, ontvangen de informatie op papier.
 3. De federatie communiceert met haar leden via kanalen die door de federatie gekozen worden. Dat kan gebeuren via email, via een app of via sociale media. Het bestuursorgaan van de club kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het feit dat de federatie voor de communicatie onjuiste gegevens gebruikt waardoor de informatie niet zou toekomen bij de leden.
 4. Indien de federatie het gebruik van een softwarepakket oplegt voor de clubadministratie, zal de club bij voorkeur hiervan gebruik maken om met de clubleden te communiceren indien het pakket deze mogelijkheid voorziet. Indien mogelijk zal dit pakket ook bij voorkeur gebruikt worden om clubnieuws te melden ter vervanging van een clubblad, om een jaarkalender van activiteiten op te stellen en kenbaar te maken, om leden zichzelf te laten inschrijven voor deze activiteiten en deze inschrijvingen te beheren, om verslagen van activiteiten te archiveren enz. In functie van de mogelijkheden van het softwarepakket zal het maximaal aantal mogelijkheden voor het beheer van de club en haar leden daarin gecentraliseerd worden.
 5. Alle nuttige informatie in verband met de club staat gebundeld op de website van de club : www.wkkh.be. Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd.
Bescherming van persoonsgegevens

 1. WKKH besteedt aandacht aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar clubleden. De regels en procedures van toepassing worden beschreven in de privacyverklaring die te vinden is op de website van de club.
Clubvisie Grensoverschrijdend Gedrag

 1. WKKH zet zich volledig in voor het welzijn van haar clubleden: sporters, hun ouders, trainers, bestuurders en alle andere vrijwilligers, ongeacht hun geslacht, nationaliteit, nationale of etnische afstamming, huidskleur, afkomst, beperking, geloof of levensbeschouwing, seksuele geaardheid, leeftijd, vermogen, burgerlijke staat, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, gezondheidstoestand, fysieke of genetische eigenschap, geboorte, sociale afkomst en taal. Sport wordt in onze club georganiseerd en beoefend op een manier waarbij de gezondheid van de sporter en het correct ethisch handelen gewaarborgd wordt, altijd en overal.
  Er wordt specifieke begeleiding voorzien en aandacht besteed aan kinderen door rekening te houden met hun ontwikkelingsniveau en eigenheid, zowel fysiek, als mentaal. De positieve waarden in de jeugdsport worden nagestreefd. Sportiviteit, respect en fair-play gelden zowel ten aanzien van clubleden, als ten aanzien van tegenstrevers, trainers, scheidsrechters en supporters.
  Regels en reglementen zijn gekend en worden gerespecteerd.

  Pesterijen, doping, drugs, intimidatie, machtsmisbruik, wedstrijdvervalsing, corruptie, ongewenst seksueel gedrag, agressie en geweld zijn strikt verboden.

  Sporters worden beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken zoals prestatiedruk, blessures of gezondheidsrisico’s.
  Eenieder dient hiertoe zijn steentje bij te dragen. Het clubbestuur doet er alles aan om sporten in onze club eerlijk, veilig en plezierig te maken en houden. Alle leden tonen respect en begrip voor de rechten, veiligheid en welzijn van anderen, en gedragen zich op een manier die deze visie van de club weerspiegelt.
Aantasting van de Integriteit

 1. Elk persoon die zich op basis van de ‘Clubvisie grensoverschrijdend gedrag’ aangetast voelt in zijn/haar integriteit, kan hiervan melding maken bij de aanspreekpunten integriteit van de club. Deze aanspreekpunten zijn vermeld op de website van de club. Ouders kunnen in naam van hun minderjarige kinderen de aanspreekpunten contacteren.
 2. Elke melding zal door de aanspreekpunten onderzocht en besproken worden met alle betrokken partijen en na afloop bemiddeld of bestraft worden naargelang het gewicht van de inbreuk op de regels. Bij herhaalde of grove inbreuken zal het bestuursorgaan op de hoogte gebracht worden en kunnen tijdelijke of definitieve maatregelen genomen worden die uiteindelijk kunnen leiden tot schorsing of schrapping van het lidmaatschap.