Vrijwilligerswerk

Wet van 3 juli 2007: Rechten en plichten van de sportvrijwilliger : Informatieplicht

 1. Gegevens van de sportclub
  Naam : Willebroekse Kajak Klub Hazewinkel – hierna kortweg W.K.K.H.
  Adres : Beenhouwerstraat 29, 2830 Willebroek – Heindonk
  Contactpersonen : zie website www.wkkh.be
  Het statutaire doel van de vzw W.K.K.H. is : het beoefenen van de kajak-, de kano- en alle andere peddelsporten in al hun aspecten te bevorderen.
  Juridisch statuut : vereniging zonder winstoogmerk – hierna kortweg vzw
 2. Verzekeringsinformatie
  Door de vzw W.K.K.H. werd, via Peddelsport Vlaanderen, een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid (met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid) afgesloten die de schade dekt die door de vrijwilligers zou veroorzaakt worden tijdens het uitoefenen van hun vrijwilligersactiviteit.
  Eventuele lichamelijke ongevallen zijn eveneens verzekerd.
  • Leden van de vzw W.K.K.H. : nv Arena - Polisnummers : 1.116.450/A, 451/A en 451/1
  • Niet-Leden van de vzw W.K.K.H. : nv Arena - Polisnummers : 1.116.450/B, 451/B en 451/1
 3. Kostenvergoeding
  Door de vzw W.K.K.H. wordt geen kostenvergoeding betaald voor het vrijwilligerswerk.
  Afhankelijk van de aard en de duur van het vrijwilligerswerk zorgt de vzw W.K.K.H. voor aangepaste drank en eten voor de vrijwilligers en voor het materiaal nodig voor de degelijke uitvoering van de gevraagde taken.
  De taakverdeling wordt, in de mate van het mogelijke, vooraf medegedeeld, maar kan tijdens de organisatie gewijzigd worden in functie van de noodwendigheden.
 4. Geheimhoudingsplicht
  Indien de vrijwilliger kennis krijgt van geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd in het kader van het vrijwilligerswerk mag hij/zij deze, overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek, niet bekend maken tenzij de wet hem/haar hiertoe zou dwingen of indien hij/zij een getuigenis zou moeten afleggen. Overtreding van deze verplichting kan worden gestraft met gevangenisstraf en een geldboete.
 5. Administratieve verplichtingen
  Vrijwilligers die daartoe verplicht zijn (werklozen, bruggepensioneerde, arbeidsongeschikten, …) dienen vooraf hun deelname te melden of toestemming te vragen aan de betrokken instanties.
 6. Communicatie
  Deze informatie wordt beschikbaar gehouden en geactualiseerd op de website van de vzw W.K.K.H.: www.wkkh.be.